De klant gaat akkoord met de voorwaarden als de online bestelling verzonden is. 

Algemene Voorwaarden

WEBWINKEL

Het plaatsen van een bestelling

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Hiepiephoera en nadat de elektronische offerte - ontvangen van Hiepiephoera in reactie op de bestelling - is bevestigd. Hiepiephoera is ten allen tijde gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of indien de voorraad niet toereikend is om aan het verzoek te kunnen voldoen, ontvang je hiervan per omgaande bericht.

Levertijd

De levertijd is in overleg (afhankelijk van de beschikbare voorraad). Alle gemaakte afspraken worden pas als definitief beschouwd als deze per e-mail zijn bevestigd.

Minimale afname

Er geldt geen minimale afname bij Hiepiephoera.

Betalingsvoorwaarden

Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling dient vooraf te geschieden volgens de in de factuur opgegeven specificatie. Hiepiephoera behoudt zich het recht voor levering van de producten op te schorten indien de betaling niet tijdig ontvangen is.

Annulering

Bij annulering van uw order zijn wij genoodzaakt u 25% van de afgesproken prijs in rekening te brengen. Bij gepersonaliseerde artikelen zijn wij genoodzaakt u 50% in rekening te brengen. Annulering binnen een week voor de leverdatum is helaas niet mogelijk. 

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hiepiephoera in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hiepiephoera gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hiepiephoera kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Aansprakelijkheid

Hiepiephoera stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door oneigenlijk gebruik van de geleverde artikelen en door gebruik van toegevoegde materialen en/of levensmiddelen door de klant. 

De klant dient - alvorens een bestelling te plaatsen - de geschiktheid van de door Hiepiephoera te leveren producten voor de betreffende doelgroep te beoordelen en draagt derhalve de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade toegebracht door het verstrekken van producten. Hiepiephoera adviseert te allen tijde gebruik van haar producten onder toezicht van volwassenen.

Hiepiephoera stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door onzorgvuldigheid van de klant, zoals het aanbieden van traktaties en snoepgoed aan een verkeerde leeftijdsgroep of het buiten beschouwing laten van allergieën.

Verzenden

Hiepiephoera biedt de mogelijkheid om de traktaties thuis te laten bezorgen. De prijs voor brievenbuspost bedraag € 2,50. De prijs voor pakketpost bedraagt € 4,95, verzending via DHL. Hiepiephoera is niet verantwoordelijk voor het beschadigen of zoek raken tijdens de verzending.

Ophalen

Natuurlijk is het ook mogelijk om je bestelling bij Hiepiephoera op te komen halen. In overleg kan betalen dan contant.

Privacy

Hiepiephoera gaat uiterst vertrouwelijk om met persoonsgegevens, deze worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en niet verstrekt aan derden.

Tot slot

De foto’s op de site van Hiepiephoera zijn "voorbeelden", het kan voorkomen dat het product er niet precies hetzelfde uitziet, door handwerk en wisseling van materialen. Hierover worden geen klachten in behandeling genomen.

 

suus@hiepiephoera.nl                                                               Algemene voorwaarden webwinkel        
+31 (0)6 34 13 03 96   Algemene voorwaarden kinderfeestkist               
    Veelgestelde vragen